תקנון

תקנון השימוש באתר ובאפליקציית EZsave

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

הגדרות:

“החברה” – חברת איזי סייב בע”מ היוזמת והמפעילה של אפליקצית EZsave, אתר האינטרנט של החברה  ומערכת החיסכון.

“משתמש” – בעלים ו/או מחזיק של מכשיר טלפון חכם (סמארטפון) ו/או מחשב לוח (טאבלט), ו/או מחשב אשר הוריד והתקין את האפליקציה ו/או גולש באתר האינטרנט של החברה.

“ספקים” – חברות שונות מהם מקבל או יקבל המשתמש שירותים שונים, לרבות אך לא רק: חברות סלולר, חברות המעניקות שירותי טלוויזיה, חברות המעניקות שירותי אינטרנט, חברות המעניקות שירות שיחות לחו”ל, חברות גז וכל ספק אחר אשר יופיע ברשימת הספקים שהחברה מסייעת בחסכון או בהתייעלות בהתקשרות איתם.

“האתר” – אתר האינטרנט של החברה, אשר פותח על ידי החברה ומאפשר למשתמשיו לקבל מידע אודות האפשרויות השונות העומדות בפניהם לחיסכון בעלויות השירותים אותם הם צורכים מספקים שונים. בנוסף, מאפשר האתר לקבל מהחברה שירות כולל המאפשר לחברה לבצע בשם המשתמש מעבר בין תוכניות, לרבות מעבר בין ספקים  אשר יביאו לחיסכון או להתייעלות השירותים אותם צורך המשתמש מהספקים השונים.

“השימוש  באתר” – שימוש של משתמש באתר לצרכיו הפרטיים ולצורך קבלת מידע או מעבר בין מסלולים שונים ו/או ספקים שונים בהתקשרות עם הספקים, והכל למטרת חיסכון בעלויות או להתייעלות ההתקשרות מול ספקים שונים.

“השירות החינמי” – השירות אותו מציעה החברה למשתמש ללא תשלום, שירות שמטרתו קבלת מידע כללי אודות גובה חיסכון פוטנציאלי ע”פ בדיקה ראשונית ועל סמך המידע שניתן ע”י המשתמש וזאת על מנת להביא בחסכון או התייעלות בהתקשרות עם הספק. הכול כמפורט בתקנון זה. המידע האמור נאסף על ידי החברה במהלך עבודתה מול הספקים השונים ועשוי להתעדכן מעת לעת.

“השירות בתשלום” – השירות אותו מציעה החברה למשתמש בתשלום, שירות שמטרתו חיסכון או התייעלות בהתקשרות עם הספקים השונים, תוך מעבר בין תוכניות וספקים. השירות יינתן על ידי החברה באמצעות ייפוי כח עליו יחתום המשתמש לחברה, ייפוי כח שיאפשר לחברה לקבל מידע מהספקים השונים ואף לעבור בין תוכניות שונות שמציעים הספקים לרבות מעבר בין ספקים שונים. התנאים המפורטים של השירות בתשלום יפורטו להלן.

“תקנון האתר” – התקנון / תנאי השימוש באתר כפי שפורסמו ו/או יעודכנו על ידי החברה מעת לעת. על המשתמש חלה החובה להתעדכן בשינויים החלים בתקנון.

מבוא

 1. החברה המפעילה את האתר מקדמת בברכה את המשתמשים באתר.
 2. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 3. כותרות הסעיפים בתקנון זה נועדו לשם נוחות והתמצאות בלבד ואין לפרש להן כל משמעות אחרת.

הגבלת אחריות החברה

 1. משתמש המאשר תקנון זה, מאשר כי הינו נושא בכל האחריות לנזקים שעלולים להיגרם לו ולמשתמשים אחרים אשר הוא פועל בשמם בשל מעבר בין תוכניות וספקים שונים בין אם מעבר התוכניות בוצע על ידו באופן אישי ובין אם מעבר התוכניות בוצע באמצעות החברה כמיופת כוחו. המשתמש מתחייב להתאים את הרגלי הצריכה שלו לתנאי התוכנית החדשה אליה הצטרף ולעקוב אחר מועד סיום התוכנית אליה הצטרף.
 2. החברה אינה אחראית לדיוק או האמינות של התוצאות אשר יושגו באמצעות השימוש באתר או של כל נתונים או מידע אשר יושגו בשל השימוש באתר.
 3. משתמש העושה שימוש באתר מאשר כי כל המידע או הנתונים שהוא יוריד, ישיג או ירכוש באופן אחר באמצעות השימוש באתר יהיו על אחריותו הבלעדית ולאחר ששקל היטב את המידע שנמסר לו. השימוש במידע שיימסר למשתמש יעשה על פי שיקול דעתו הבלעדי והחברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק אשר ייגרם למשתמש.
 4. השימוש באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 5. החברה אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתוכניות השונות של הספקים, תוכניות אלה עשויות להשתנות מעת לעת ולחברה אין כל מחוייבות לעדכן את המשתמש בשינויים שיחולו במידע אותו מוסרת החברה למשתמש באמצעות האתר. המשתמש לוקח על עצמו את האחריות על השימוש במידע הנמסר באמצעות האתר.
 6. החברה לא תישא בכל אחריות לעניין המידע הנמסר באמצעות האתר, החברה לא תהיה אחראית לכל טעות הנובעת עקב טעות קולמוס, טעות בהבנת השירות וכל טעות אחרת.
 7. הנך מצהיר כי ידוע לך שהחברה עושה כל מאמץ על מנת לשמור על המידע שנמסר באמצעות האתר כמעודכן ונכון ואולם, החברה לא תישא באחריות לשימוש שיעשה במידע שגוי שנמסר באמצעות האתר.
 8. החברה ממליצה לכל משתמש באתר לנהוג כצרכן זהיר ונבון, טרם ביצוע אישור השינוי בתוכניות ובכל מקרה שבו המשתמש מסתמך על המידע המופק באמצעות האתר, טוב יעשה המשתמש אם יברר את המידע באמצעים נוספים. החברה תעריך את החיסכון הצפוי למשתמש בעקבות המעבר בין התוכניות ואולם אין באפשרות החברה להתחייב על גובה החיסכון. על אחריות המשתמש לקרוא ולהבין את כלל תנאי התוכנית אליה הוא מצטרף בעקבות השימוש באתר.
 9. השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם למידע הנמסר לחברה מצדדים שלישיים ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין המידע, החבילות השונות, הדרך שבה החברה ניתחה את החשבונות שלך וכן בשל ההמלצות שקיבלת מהחברה באמצעות האתר.  השימוש, בתכנים המוצגים באתר במכשירי הקצה ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.
 10. בשום מקרה לא תהיה לחברה כל אחריות לתוצאות שיגרמו בעקבות המידע האמור. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לרבות לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים.
 11. החברה לא תשא באחריות לכל פעולה או לכל קשר שייווצר באמצעות האתר או באמצעות פעילות החברה בשמו של המשתמש לבין צד שלישי.
 12. החברה אינה אחראית לתוכן מודעות, “באנרים” או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים ועל ספקי שירותי הפרסום של החברה בלבד.

עדכונים ושינויים באתר, בשימוש או בתקנון

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.
 2. החברה וכן כל גורם המוסמך מטעמה, רשאיות להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת המשתמש לשירות באם יפר את התקנון או יפעל בניגוד להוראותיו.
 3. השימוש בשירות מוגבל לנרשמים כמשתמשים באתר והשימוש בו מותנה בקבלת שם משתמש וסיסמה לאחר מסירת הפרטים המלאים, הנכונים והמדויקים לחברה. לחברה שיקול הדעת הבלעדי לקבוע אילו שירותים יהיו תלויים ברישום האמור. החברה רשאית לשנות את השירותים הדורשים את שם המשתמש והסיסמה ללא כל הודעה מוקדמת ולחסום את הגישה לחלקים מסוימים באתר או לאתר כולו והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. החברה רשאית למנוע ממשתמשים את השימוש באתר או בחלקים מהשירותים הניתנים בו, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת. כמו כן, רשאית החברה לבטל ולמחוק מהאתר את חשבונו של המשתמש באתר לרבות ביטול קבוע של החשבון. החברה עשויה לעשות שימוש באמצעי זה בין השאר אך לא רק במקרים הבאים: אם נודע לה על מעשה או מחדל של המשתמש המנוגד לתקנון זה, על פגיעה של המשתמש בשירותים הניתנים באמצעות האתר או במשתמשים השונים וכן בכל מקרה אחר בו תמצא החברה לנכון לבטל את חשבונו של המשתמש. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של החברה לפעול בכל דרך שתמצא לנכון ולנקוט בכל אמצעי חוקי כנגד משתמשים המפרים את הוראות התקנון.

תנאי השימוש

 1. אין לעשות באתר או בשירותיו כל שימוש שאינו חוקי. חל איסור מוחלט להעתיק, להציג, לשכפל, לפרסם או לעשות שימוש שנוגד את הוראות תקנון זה. כמו כן, חל איסור למסור את המידע ו/או את השירותים הנמסרים באמצעות האתר לכל גורם מסחרי ו/או לצד ג’.
 1. ההרשמה כמנוי מיועדת ומותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה.
 2. בעת הרשמתך לאתר אתה מאשר כי אתה פועל בשמם של כל השותפים למנוי אצל הספק וכן שקיבלת את הסכמתם הכתובה של השותפים האחרים למנוי לקבל מידע אודות החשבון בו הם שותפים וכן לבצע שינויים בהתקשרותכם מול הספקים השונים, לרבות מעבר בין תוכניות וספקים.
 3. אין לרשום אדם אחר לאתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המחשב או המכשיר הנייד בשעת הרישום, ואין להעלות לאתר מידע שלא ברשות כלל השותפים לחשבון ולאחר הסכמתם הכתובה לביצוע שינויים בחשבון לרבות מעבר בין ספקים ותוכניות. הרישום יתבצע רק לאחר שהוסברו לשותפים כל תנאי תקנון זה.
 4. הרישום לאתר וקבלת שם המשתמש, נועדו לשימושו הבלעדי של המשתמש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.
 5. בכוונת החברה כי האתר יתן שירותים בכל עת ואולם, אין ביכולת החברה להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא “נפילות”. כמו כן רשאית החברה להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו מחדש. החברה לא תיתן כל פיצוי כספי ו/או אחר בשל נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש באתר או במידע הנמסר על ידו לרבות בשל תקלות שגרמו להפסקת פעילותו של האתר. החברה אינה מתחייבת לשמור את המידע שהועלה לאתר, אין החברה תישא באחריות למידע שיועלה לאתר ויאבד.

שיפוי

 1. משתמש העושה שימוש באתר, מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. האמור לעיל, לרבות נזקים העלולים להיגרם לחברה בשל פעולות שיבצע המשתמש בשמם של שותפיו לחשבון ובשמו של כל אדם שחשבונות שלו יועלו לאתר על ידי המשתמש. השיפוי יועבר לחברה על פי דרישה ראשונה מצידה וללא כל דיחוי.

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר ולאפליקציה (מכל סוג שהן), שייכות לחברה. לרבות סימני מסחר, סודות מסחריים וזכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו. לרבות, מבלי לגרוע, העיצוב, התוכנה הטקסט וכל חומר אחר הכלול באתר ובאפליקציה.

פרטיות

 1. החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע האישי הנמסר לה על ידי המשתמש לכל שימוש בו תחפוץ, ו/או לכל מטרה אחרת שתידרש על ידי המשתמש כמפורט להלן. בכל בקשה של המשתמש וחתימה על ייפוי כח למטרת השירות תעביר החברה את פרטיו האישיים של המשתמש לספקים השונים והכל על מנת להביא לחסכון או התייעלות בשירותים אותם צורך המשתמש מהספק. המידע הנמסר לחברה לא יימסר לצד ג’ אלא אם תידרש החברה לעשות כן על פי דין או בחתימה של הלקוח על ייפוי כח כאמור לעיל.
 2. על המשתמש חלה האחריות לשמור ולאבטח את אמצעי הזיהוי והחיבור לאתר, וזאת על מנת להבטיח כי לא יתבצע בהם שימוש ללא היתר מפורש של המשתמש.
 3. המשתמש יישא באחריות הבלעדית לכל מעשה ו/או מחדל שיבוצע באמצעות אמצעי הזיהוי.
 4. המידע שמסר המשתמש וכן כל מידע נוסף שיצטבר אודותיו, לרבות במהלך שימושו באתר, ישמרו במאגר המידע של החברה ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.
 5. החברה תהא רשאית לאסוף, לאגור וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש ו/או נאסף על ידי החברה במהלך השימוש באתר. זאת על מנת לשפר את שירותיה.  החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע האמור, על מנת לעדכן את המשתמש באשר לשירותים נוספים הניתנים על ידי החברה ועל ידי שותפים עסקיים לחברה ובלבד שמידע זה לא יימסר לצדדים שלישיים. בנוסף, החברה רשאית לעשות שימוש במידע אותו אספה למטרותיה, לרבות אך לא רק למטרות שיווקיות, סטטיסטיות ולכל שימוש אחר בו תחפוץ החברה ובלבד שתפעל על פי תקנון זה ועל פי כל דין.
 1. החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור על המידע הנמסר לחברה על ידי המשתמש. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

השירות בתשלום ותנאיו הנוספים

 1. תקנון זה על פי סעיף יחול גם על השירות בתשלום והוראות אלה הופרדו משאר התקנון מטעמי נוחות בלבד.
 2. המשתמש מאשר לחברה לפנות בשמו לכל הספקים איתם הוא מתקשר, זאת על מנת להביא לחיסכון או להתייעלות בשירותים אותם צורך הלקוח מהספק. המשתמש יידרש לחתום לחברה על ייפוי כח לפנייה לספקים וביצוע מעבר בין תוכניות וספקים.
 3. המשתמש ימסור לחברה כל מידע שיידרש ע”מ לאפשר לחברה לפנות לספק ולהשיג למשתמש הוזלה מקסימלית.
 4. תמורת השירות בתשלום תקבל החברה מהמשתמש סכום השווה ל- 35% מסכום ההוזלה השנתית בפועל, סכום זה יכלול מע”מ. בעת העלאת החשבונית לאתר תעריך החברה באמצעות האתר את החיסכון הצפוי לצרכן ובתוך כך את התמורה הצפויה לחברה מהשירות. למען הסר ספק, הערכה זו הינה הערכה כללית ולא מדויקת, הסכום הקובע לעניין התמורה שתשולם לחברה יקבע בדו”ח הסופי שתציג החברה למשתמש בסיום השירות וזאת על פי החיסכון שהשיג המשתמש בפועל.
 5. התמורה עבור השירות תשולם לחברה עפ”י דו”ח סופי שיועבר על ידי החברה למשתמש עם סיום מתן השירות. הדו”ח הסופי יכלול את פירוט השינויים שבוצעו עבור המשתמש, חישוב של התשלום השנתי של המשתמש שייקבע על פי התשלום הממוצע בשלושת החודשים האחרונים לפני מועד הסכם זה (על פי מידע שיתקבל מהספק), כשהוא מוכפל ב 12, ואת התשלום השנתי על פי התעריף החדש שממנו ייהנה המשתמש לאחר ההוזלה, לפי התעריף החודשי החדש כשהוא מוכפל ב 12. ההפרש בין סכומי התשלום השנתי האמורים ייקרא ההוזלה, והמשתמש ישלם לחברה סכום השווה ל-35% מההוזלה כולל מע”מ.
 6. באם יזמין המשתמש מהחברה שירותים שאינם בגדר הוזלה, שירותים כגון הקמת שירותים חדשים, החלפת שירותים הדורשים שינוי בתשתית, החלפת ספק או כל שירות אחר שאינו בגדר הוזלה, ישלם הלקוח סך של 250 ₪ בתוספת מע”מ עבור כל שעת עבודה. שירות זה יינתן בכפוף לאישור מפורש של המשתמש.
 7. התנאים החלים בתקנון זה יחולו בכל חידוש של שירותי המשתמש אצל הספק. שירותים אלה יוצעו למשתמש על ידי החברה בסמוך למועד החידוש תוך קבלת הודעה מתאימה על עלות השירות.
 8. הוראות סעיפים 34-40 (כולל) יחולו על משתמשים העושים שירות בשימוש בתשלום בלבד.

כללי

 1. אי אכיפה של זכות כזו או אחרת מצידה של החברה, לרבות זכות המוקנית לה על פי תקנון זה ו/או מכח הדין, במקרה מסוים או במספר מקרים, לא יראו בכך ויתור על הזכות האמורה או על זכויות אחרות כלשהן.
 2. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד החברה, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.
 3. ברישום לחברה אתה מאשר כי הינך מסכים לקבל תוכן מעשיר, הצעות שיווקיות ודברי פרסומת מהחברה (ושל שותפים עסקיים) על מנת להתעדכן במתנות, בהטבות ובמבצעים, באמצעות אחד או יותר מהערוצים הבאים: הודעת מסר קצר (SMS), הודעה אלקטרונית (email), מערכת חיוג אוטומטי ופקסימיליה..
 4. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.